គណៈកម្មការទី៥
គោត្តនាម - នាម សមាសភាព ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ មកពី
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធាន ស្រី ០១ សីហា ១៩៣៩ ០៩៧ ៦៥៥ ៧៧៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត អនុប្រធាន ប្រុស ០៨ មិថុនា ១៩៤៧ ០១១ ៨២២ ៨៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម លេខាធិការ ស្រី ១០ តុលា ១៩៥៤ ០១៦ ៨១២ ១៩៣ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ សមាជិក ប្រុស ២៧ តុលា ១៩៣៩ ០១២ ៨៤៤ ៦៦០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន សមាជិក ប្រុស ០១ មករា ១៩៤៤ ០១២ ៧៥៩ ៩៩៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា