គណៈកម្មការទី៦
គោត្តនាម - នាម សមាសភាព ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ មកពី
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធាន ប្រុស 05/03/1943 077 888 990 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា សុន អនុប្រធាន ប្រុស 02/02/1939 012 992 111 016 992 888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ លេខាធិការ ប្រុស 06/08/1941 012 414 888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជុំ វង សមាជិក ប្រុស 10/05/1952 012 957 970 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា សមាជិក ប្រុស 05/02/1970 012 775 252 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា