គណៈកម្មការទី៥
គោត្តនាម - នាម សមាសភាព ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ មកពី
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធាន ស្រី ០១ សីហា ១៩៣៩ ០៩៧ ៦៥៥ ៧៧៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត អនុប្រធាន ប្រុស ០៨ មិថុនា ១៩៤៧ ០១១ ៨២២ ៨៧៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា លេខាធិការ ប្រុស ១៥/១០/១៩៦៧ 016363633 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី សមាជិកា ស្រី ០៥/០៨/១៩៦៨ ០១២ ៧៨២ ០៦៩ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី សមាជិកា ស្រី ០៥/០៤/១៩៧៤ ០១២ ៣៦៧ ៧១២ ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា