គណៈកម្មការទី៦
គោត្តនាម - នាម សមាសភាព ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ មកពី
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធាន ប្រុស ០៥/០៣/១៩៤៣ ០៧៧ ៨៨៨ ៩៩០ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អាយ ខន អនុប្រធាន ប្រុស ០៨/០៨/១៩៥៦ ០៩៨ ៩៩១ ១៤៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម គឹម ធា លេខាធិការ ប្រុស ០៥/០៣/១៩៥៥ ០៩២ ៩៩៩ ៥០៦ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ សមាជិក ប្រុស ២០/០៥/១៩៤៩ ០១២ ៧៧០ ២១២ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស្រី បេន សមាជិក ប្រុស ០៣​/០៨/១៩៥៥ ០១២ ៤០២ ៨៣៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា