នាថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក នៅទីស្នាក់ការAPF នាទីក្រុងបា៉រីស ប្រទេសបារំាង​ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានចូលរួមកម្មវិធីការចុះហត្ថលេខាលើក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការរវាងលេខាធិការដ្ឋានAPF ជាមួយ PIC ព្រមទាំងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងAPF និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាយើងក្នុងឆ្នាំ2019 ។

 
Go to top