នាថ្ងៃទី 17 មករា ម៉ោង 15,00 ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានជួបលោក Jean Luc LaLa ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាបារាំង អំពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2019 រវាងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាបារាំង។

 
Go to top