នារសៀលថ្ងៃ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ វេលលាម៉ោង ១៥:០០ នាទី ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចសាលប្រជុំ និងបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា នៅព្រឹទ្ធសភាបារាំង។

 

 
Go to top