សមាសភាព គណៈកម្មការទី១

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 3
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 04:52
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រធាន ប្រុស 28/05/1945 012 707 407 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 ឯកឧត្តម គឹម ណាំង អនុប្រធាន  ប្រុស  28/05/1945 011 945 983
012 912 626
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
chhoun-souen
 ឯកឧត្តម ឈួន សឿន លេខាធិការ ប្រុស   05/05/1945 077 851 365  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាម

នរោត្តម បុប្ជាទេវី

 សមាជិកា  ស្រី  08/01/1943  012 888 428  រដ្ឋសភា
5
 ឯកឧត្តម ទិត រាម សមាជិក  ប្រុស  07/02/1943 099 440 244  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី១ (លោក កេត ជិន្នរ៉ន)     លេខទូរស័ព្ទ  ០១២ ៧៧៧ ២៤៦ / ០៨៨ ៧៨៨ ៨០០៨