សមាសភាព គណៈកម្មការទី២

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 04:55
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធាន ប្រុស 13/01/1948 012 946 846 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 លោកជំទាវ ឡាក់ អូន អនុប្រធាន  ស្រី 21/12/1945 012 969 270  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
 ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារិទ្ធ លេខាធិការ  ប្រុស  02/04/1947 012 333 156  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា  សមាជិកា  ប្រុស  19/04/1948  012 850 299 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
 លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី សមាជិក  ស្រី  01/02/1955 012 814 333
069 814 333
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា