ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុលបានអញ្ញើញពិសារបាយមិត្តភាពជាមួយនឹង ឯកឧត្តម Horinouchi Hedehisa ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា អង្គារ, 26 កញ្ញា 2017 04:05
16-08-2017-0-0-0-92
16-08-2017-0-0-0-93 16-08-2017-0-0-0-94

នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល ប្រធានក្រុមមិត្តភាពទ្វេភាគីព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយសភាជប៉ុន បានអញ្ញើញពិសារបាយមិត្តភាពជាមួយនឹង ឯកឧត្តម Horinouchi Hedehisa ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា នៅភោជនីយដ្ឋាន វ័ន​ ម៉រ រាជធានីភ្នំពេញ។