រូបភាពឈ្មោះភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ទ គណបក្សប្រជាជន
ឯកឧត្តម កុក អានប្រុស07/07/1954012 957 777 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី ស្រី 01/02/1955 012 814 333 ​​ 069 814 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ខៀវ  មុត ប្រុស 30/08/1951 012 902 963 រដ្ឋសភា
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រុស 22/08/1947 016 881 453 / 012 555 659 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ចេប គីមអ៊ាង ប្រុស 07/03/1963 012 225 758​ / 016 826 688 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត ប្រុស 15/01/1947 012 888 626 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម ប្រុស 10/08/1936 012 769 861 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា សុន ប្រុស 02/02/1939 012 992 111 / 016 992 888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជុំ វង ប្រុស 010/05/1952 012 957 970 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រុស 13/01/1948 012 946 846 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ជិន សុងីម ស្រី 01/06/1951 ០១២​ ៣១៥ ៤៧៨ / ០៩៧ ៧៣១ ៥៤៧៨ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស ០៥/០២/១៩៥៣ 011 941 028 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈួន សឿន ប្រុស 05/05/1945 077 851 365 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត ប្រុស 08/06/1947 011 822 877 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម ស្រី 10/10/1954 016 812 193 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ ប្រុស 06/08/1941 012 414 888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី ស្រី 20/07/1955 012 971 861 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ទេព ងន ប្រុស ០១-មករ-១៩៤៧ ០១២- ៧៣៧ ៣២៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន ប្រុស 01/01/1944 012 759 999 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទឹម ផន ប្រុស 30/09/1951 0015 300 203​ / 017 596 665 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ស្រី 01/08/1939 097 655 7777 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល ប្រុស 10/08/1955 092 371 385 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្ដម នៃ ប៉េណា ប្រុស ០៨-ឧសភ-១៩៤៨ ០១២- ៨១១ ០០៤ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម នួន សាមិន ប្រុស 18/10/1951 012 828 179 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រុស ២៤/១២/១៩៥៤ 011 831 180 រដ្ឋសភា
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ប្រុស 15/08/1938 097 9978 978 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​ ពុំ ស៊ីចាន់ ស្រី 01/11/1947 012 810 728 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ ប្រុស 010/05/1949 097 9641 888 / 012 417 924 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រុស 07/06/1950 012 820 311 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ ប្រុស 05/01/1954 012 918 836 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុង ប្ញទ្ធី ប្រុស 11/07/1954 012 300 099 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ​ មាន សំអាន ស្រី 16/06/1956 012 852 211 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រុស 07/11/1956 011 924 727 / 012 379 176 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម​ យ៉ង់ សែម ប្រុស 01/12/1943 012 707 407 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យឹម សេត ប្រុស 05/01/1951 097 6697 126 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន ប្រុស 15/11/1956 ០១២ ២៦៣ ៦៨១ / ០១៦ ៣០០ ២០៦ គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម យូ ស៊ាងហេង ប្រុស 10/10/1970 011 338 811 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ ប្រុស 07/01/1958 012 727 788 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ លី នារី ស្រី 01/01/1943 012 844 378 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ម៉ាត់ ប្រុស 01/01/1948 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ ប្រុស 01/09/1954 011 294 267 / 012 939 283 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សម្តេចវិបុលសេនាភក្ដី​​ សាយ ឈុំ ប្រុស ០៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៤៥ ០១២ ៨១៥ ៥២៥ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ ប្រុស 03/06/1937 012 500 891​ / 097 9781 888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់ ប្រុស 17/04/1943 012 598 984 / 016 953 599 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា ប្រុស 19/04/1948 012 850 299 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សោ ចាន់ដេត ប្រុស 05/05/1970 012 599 766 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម សេង ម៉ារឌី ប្រុស 24/01/1967 017 811 886 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្ដម សួន វ៉ាន់ឡេង ប្រុស 09/03/1965 012 937 852 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ ប្រុស 27/10/1939 012 844 660 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា ប្រុស 05/02/1970 012 775 252 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម​ ហុង សុខហួរ ប្រុស 14/03/1956 092 434 010 គណបក្សសមរង្សី
លោកជំទាវ ឡាក់ អូន ស្រី 21/12/1945 012 969 270 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធ ប្រុស 05/01/1948 016 878 733​ / 012 855 336 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឡាយ បូនី ស្រី 20/03/1950 092 759 565 គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន ប្រុស ០៤/០៣/១៩២៤ 023 211 471 ព្រះមហាក្សត្រ
ឯកឧត្តម អៀវ បណ្ណាការ ប្រុស ២១/០២/១៩៣១ 016 910 000 ព្រះមហាក្សត្រ
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រុស 05/03/1943 077 888 990 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ ប្រុស 20/05/1949 016 890 898​ / 012 200 653 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី ប្រុស 20/05/1949 016 890 898​ / 012 200 653 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត ប្រុស 03/08/1950 016 630 027 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ប្រុស 25/11/1950 012 839 090 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 
Go to top