ឈ្មោះ ភេទ ថៃ្ងខែឆ្នាំកំណើត អាយុ មកពី
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ ប្រុស ០៣/០៦/១៩៣៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រុស ១៨/០៤/១៩៣៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ស្រី ០១/០៨/១៩៣៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ ប្រុស ០៦/០៨/១៩៤១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រុស ០៥/០៣/១៩៤៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រុស ០១/១២/១៩៤៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សុខ យាត ប្រុស ០១/០១/១៩៤៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រុស ០៥/០២/១៩៤៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន ប្រុស ២៧/០៨/១៩៤៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទេព ងន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត ប្រុស ១៥/០១/១៩៤៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត ប្រុស ០៨/០៦/១៩៤៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រុស ២២/០៨/១៩៤៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ ប្រុស ០៥/០១/១៩៤៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រុស ១៣/០១/១៩៤៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស៊ីម កា ប្រុស ១៩/០៤/១៩៤៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រុស ០៨/០៥/១៩៤៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម គិន ណែត ប្រុស ១០/០៥/១៩៤៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ ប្រុស ២០/០៥/១៩៤៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ស៊ឹង ស៊ីយុត ស្រី ០៣/១១/១៩៤៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម ប្រុស ០៥/១២/១៩៤៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រុស ០៧/០៦/១៩៥០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ អ៊ុំ សូម៉ានីន ស្រី 68 ឆ្នាំ ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ប្រុស ២៥/១១/១៩៥០ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហែម ខន ប្រុស ០៤/០២/១៩៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ច្រឹង គឹមស្រ៊ាន ប្រុស ២៥/០៤/១៩៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ខៀវ មុត ប្រុស ៣០/០៨/១៩៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម មួង ប៉យ ប្រុស ០១/០៩/១៩៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទឹម ផន ប្រុស ៣០/០៩/១៩៥១ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជុំ វង ប្រុស ១០/០៥/១៩៥២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រុស ១៥/០៥/១៩៥២ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស ០៥/០២/១៩៥៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ មុំ សណ្តាប់ ស្រី ២៤/១១/១៩៥៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ ប្រុស ០៥/០១/១៩៥៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឱ សុខុម ស្រី ១៩/០៤/១៩៥៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម កុក អាន ប្រុស ០៧/០៧/១៩៥៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រុស ១១/០៧/១៩៥៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រុស ២៤/១២/១៩៥៤ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ញ៉ែម សាម៉ន ប្រុស ១១/០១/១៩៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឯម ផលាមុនី ស្រី ១៥/០១/១៩៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម គឹម ធា ប្រុស ០៥/០៣/១៩៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សាយ បូរិន ប្រុស ២៥/០៧/១៩៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ស្រី បេន ប្រុស ០៣/០៨/១៩៥៥ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មី ស្រី 63 ឆ្នាំ ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
លោកជំទាវ មាន សំអាន ស្រី ១៦/០៦/១៩៥៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អាយ ខន ប្រុស ០៨/០៨/១៩៥៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រុស ០៧/១១/១៩៥៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សត ណាឌី ប្រុស ០៤/១២/១៩៥៦ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ស៊ី វណ្ណថា ស្រី ០៩/០៤/១៩៥៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ជឹម លាវ ប្រុស ១៤/០៤/១៩៥៧ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ ប្រុស ០៧/០១/១៩៥៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ទេព យុទ្ធី ប្រុស ០៧/១២/១៩៥៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឈើយ ចាន់ណា ប្រុស ០៤/០៥/១៩៥៩ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម លី សារី ប្រុស ១៨/០៥/១៩៦៣ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន មាន ប្រុស ... ... ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា ប្រុស 51 ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី ស្រី ០៥/០៨/១៩៦៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា ប្រុស ០៥/០២/១៩៦៨ ឆ្នាំ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី ស្រី ... ... ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
 
Go to top