ថ្ងៃទី២៩ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម​​​ ជឹម លាវ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគ២និងជា​សមាជិកគណកម្មការទីមួយ នៃព្រឹទ្ធសភាបានចុះជួបស្តាប់​ និងប្រមូលព័ត៌មានជំុវិញការអនុវត្តនូវតួនាទីភារៈកិច្ចរបស់​ ក្រុមប្រឹក្សាឃំុនិងស្រុក នៃស្រុកមេមត់ទាំង១៤ឃំុ​ទូទាំង​​​​ស្រុកនិងបន្តស្វែងយល់ និងប្រមូលព័ត៌មានស្តីការអនុវត្តតួនាទីភារៈកិច្ច ការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងរវាងគណៈអភិបាលស្រុកមេមត់។​ដំណើរការងាររយៈពេលពីរថ្ងៃបានប្រកបលទ្ធផលល្អប្រសើរ។