នារសៀលថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  បានអញ្ជើញជួបប្រជុំការងារជាមួយឯ.ឧ ផន សុគីម អគ្គលេខាធិការរងព្រឹទ្ធសភា នៅការិយាល័យអគ្គលេខាធិការរង។

 
Go to top