កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការព្រឺត្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសមាគមអគ្គលេខាធិការសភាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម Jacques Chagnon ប្រធានរដ្ឋសភាកេប៊ិច នៅរដ្ឋសភាកេប៊ិច ។  នាពេលរសៀល ឯកឧត្តម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលារួមគ្នាមួយ រវាងប្រធានសភា និងសមាគមអគ្គលេខាធិការនៃសភាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង លើប្រធានបទស្តីពី តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបង្ខិតជិតគ្នារវាងសមាជិកសភា និងប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិ នែរដ្ឋសភាកេប៊ិច។

 
Go to top