ឈ្មោះ ភេទ ថៃ្ងខែឆ្នាំកំណើត អាយុ លេខទូរស័ព្ទ មកពី
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ ប្រុស ០៣/០៦/១៩៣៧ ៨១ ឆ្នាំ 012 500 891 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រុស ១៨/០៤/១៩៣៩ ៧៩ ឆ្នាំ 012 587 106 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ស្រី ០១/០៨/១៩៣៩ ៧៩ ឆ្នាំ 097 655 7777 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ថុង ចន់ ប្រុស ០៦/០៨/១៩៤១ ៧៧ ឆ្នាំ 012 527 679 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រុស ០៥/០៣/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ 077 888 990 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សួន លន់ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ 012 598 984 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម យ៉ង់ សែម ប្រុស ០១/១២/១៩៤៣ ៧៥ ឆ្នាំ 012 707 407 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឡាវ ម៉េងឃីន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៤ ៧៤ ឆ្នាំ 077 988 998 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សុខ យាត ប្រុស ០១/០១/១៩៤៥ ៧៣ ឆ្នាំ 012 962 369 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១០ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រុស ០៥/០២/១៩៤៥ ៧៣ ឆ្នាំ 012 815 525 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១១ ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន ប្រុស ២៧/០៨/១៩៤៦ ៧២ឆ្នាំ 012 949 414 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១២ ឯកឧត្តម ទេព ងន ប្រុស ០១/០១/១៩៤៧ ៧១ឆ្នាំ 097 625 8888 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៣ ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត ប្រុស ១៥/០១/១៩៤៧ ៧១ឆ្នាំ 012​​ 888 626 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៤ ឯកឧត្តម ណាំ ទុំ ប្រុស ១៧/០៤/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ 012 887 111 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៥ ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត ប្រុស ០៨/០៦/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ 016 822 877 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៦ ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រុស ២២/០៨/១៩៤៧ ៧១ ឆ្នាំ 012 555 659 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៧ ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ ប្រុស ០៥/០១/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ 097 973 288 8 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៨ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រុស ១៣/០១/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ 012 946 846 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៩ ឯកឧត្តម ស៊ីម កា ប្រុស ១៩/០៤/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ 097 360 011 1 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២០ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រុស ០៨/០៥/១៩៤៨ ៧០ ឆ្នាំ 012 811 004 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២១ ឯកឧត្តម គិន ណែត ប្រុស ១០/០៥/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ 012 954 897 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២២ ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់ ប្រុស ២០/០៥/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ 012 770 212 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៣ លោកជំទាវ ស៊ឹង ស៊ីយុត ស្រី ០៣/១១/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ 012 977 171 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៤ ឯកឧត្តម ប៉ុល លឹម ប្រុស ០៥/១២/១៩៤៩ ៦៩ ឆ្នាំ 012 495 992 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៥ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រុស ០៧/០៦/១៩៥០ ៦៨ឆ្នាំ 012 820 311 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៦ លោកជំទាវ អ៊ុំ សូម៉ានីន ស្រី 19/09/1950 ៦៨ ឆ្នាំ 016 897 668 ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
២៧ ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ ប្រុស ២៥/១១/១៩៥០ ៦៨ ឆ្នាំ 012 839 090 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៨ ឯកឧត្តម ហែម ខន ប្រុស ០៤/០២/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ 012 830 735 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៩ ឯកឧត្តម ច្រឹង គឹមស្រ៊ាន ប្រុស ២៥/០៤/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ 012 339 503 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣០ ឯកឧត្តម ខៀវ មុត ប្រុស ៣០/០៨/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ 012 902 963 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣១ ឯកឧត្តម មួង ប៉យ ប្រុស ០១/០៩/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ 097 247 7777 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣២ ឯកឧត្តម ទឹម ផន ប្រុស ៣០/០៩/១៩៥១ ៦៧ ឆ្នាំ 017 596 665 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៣ ឯកឧត្តម ជុំ វង ប្រុស ១០/០៥/១៩៥២ ៦៦ ឆ្នាំ 012 957 970 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៤ ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រុស ១៥/០៥/១៩៥២ ៦៦ ឆ្នាំ 097 777 5666 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៥ ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស ០៥/០២/១៩៥៣ ៦៥ ឆ្នាំ 011 941 028 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៦ លោកជំទាវ មុំ សណ្តាប់ ស្រី ២៤/១១/១៩៥៣ ៦៥ ឆ្នាំ 012 834 842 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៧ ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ ប្រុស ០៥/០១/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ 012 918 836 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៨ លោកជំទាវ ឱ សុខុម ស្រី ១៩/០៤/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ 012 954 145 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៩ ឯកឧត្តម កុក អាន ប្រុស ០៧/០៧/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ 097 979 5555 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤០ ឯកឧត្តម ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រុស ១១/០៧/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ 012 300 099 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ ចំរើន ប្រុស ២៤/១២/១៩៥៤ ៦៤ ឆ្នាំ 011 831 180 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤២ ឯកឧត្តម ញ៉ែម សាម៉ន ប្រុស ១១/០១/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ 077 339 966 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៣ លោកជំទាវ ឯម ផលាមុនី ស្រី ១៥/០១/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ 012 895 077 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៤ ឯកឧត្តម គឹម ធា ប្រុស ០៥/០៣/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ 092 999 506 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៥ ឯកឧត្តម សាយ បូរិន ប្រុស ២៥/០៧/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ 012 388 127 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៦ ឯកឧត្តម ស្រី បេន ប្រុស ០៣/០៨/១៩៥៥ ៦៣ ឆ្នាំ 012 402 838 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៧ សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មី ស្រី 02/10/1955 ៦៣ ឆ្នាំ 016 899 300 ចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
៤៨ លោកជំទាវ មាន សំអាន ស្រី ១៦/០៦/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ 012 852 211 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៩ ឯកឧត្តម អាយ ខន ប្រុស ០៨/០៨/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ 098 991 145 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥០ ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង ប្រុស ០៧/១១/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ 011 924 727 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥១ ឯកឧត្តម សត ណាឌី ប្រុស ០៤/១២/១៩៥៦ ៦២ ឆ្នាំ 012 856 385 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥២ លោកជំទាវ ស៊ី វណ្ណថា ស្រី ០៩/០៤/១៩៥៧ ៦១ ឆ្នាំ 011 994 199 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៣ ឯកឧត្តម ជឹម លាវ ប្រុស ១៤/០៤/១៩៥៧ ៦១ ឆ្នាំ 012 872 733 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៤ ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់ ប្រុស ០៧/០១/១៩៥៨ ៦០ ឆ្នាំ 012 727 788 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៥ ឯកឧត្តម ទេព យុទ្ធី ប្រុស ០៧/១២/១៩៥៨ ៦០ ឆ្នាំ 012 330 081 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៦ ឯកឧត្តម ឈើយ ចាន់ណា ប្រុស ០៤/០៥/១៩៥៩ ៥៩ ឆ្នាំ 012 839 009 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៧ ឯកឧត្តម លី សារី ប្រុស ១៨/០៥/១៩៦៣ ៥៥ ឆ្នាំ 012 246 642 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៥៨ ឯកឧត្តម សួន មាន ប្រុស 10/03/1967 ៥១ ឆ្នាំ 011​ 873 993 ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
៥៩ ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា ប្រុស 15/10/1967 ៥១ ឆ្នាំ 016 363 633 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦០ លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី ស្រី ០៥/០៨/១៩៦៨ ៥០ឆ្នាំ 012 782 069 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦១ ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា ប្រុស ០៥/០២/១៩៦៨ ៤៨ ឆ្នាំ 012 775 252 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៦២ លោកជំទាវ ជា ច័ន្ទទេវី ស្រី 05/04/1967 ៥១ ឆ្នាំ 011 873 993 ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
 
Go to top