នីតិវិធីពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ ឬបញ្ហាទាំងពួង


បញ្ញតិ្តជាមូលដ្ឋាន ៖

-រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (មាត្រា១១៣ថ្មី)

-សេចក្ដីសំរេចលេខ ០៣៦ /០០២/២០០០ កបធ-ច ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា 

ចំណុចគន្លឹះ 

- លើការដ្ឋានកសាងច្បាប់ រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភាដើរតួនាទីបំពេញអោយគ្នាទៅវិញទៅ មក ដែលមានចរិតជាប្រព័ន្ធការងារបន្តគ្នា ដោយពុំជាន់ការងារគ្នា ឫដោយប្រកួតប្រជែង រវាងគ្នាឡើយជាអាទិ៍៖ 
១. រដ្ធសភារ៉ាប់រងតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរផលិតកម្មច្បាប់ ( Production ) ។ 
២. ព្រឹទ្ធសភាបន្តការងារពីរដ្ធសភា គឺការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃផលិតផល (ច្បាប់) ដែលរដ្ធសភាបានអនុម័ត ។ 
- ការងារផលិតកម្ម និងការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលគឺជាការងារសារវ័ន្ត នៃ ដំណើរការកសាងច្បាប់ ( ផលិតកម្ម ) ។