អណតិ្តរបស់សភា


ចំពោះព្រឹទ្ធសភាមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា ។ ក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងក្នុងនីតិកាលនីមួយៗ ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងចន្លោះពេល៦០ថ្ងៃ ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោម អធិបតីភាពនៃប្រធានបណ្តោះអាសន្ន (ព្រឹទ្ធសមាជិក) ព្រឹទ្ធសភាដំណើរការជ្រើសតាំងដាច់ ដោយឡែកពីគ្នានូវប្រធាន និងអនុប្រធានទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភា ដោយយកសំលេងអនុម័ត ភាគច្រើនដាច់ខាត (ហាសិបបូកមួយ) នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។ 

 បន្ទាប់ពីជ្រើសតាំងបាននូវប្រធាន និងអនុប្រធានទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភារួចហើយនាដើម សម័យប្រជុំលើកទីមួយក្រោមអធិបតីភាព នៃប្រធានរបស់ខ្លួនព្រឹទ្ធសភាដំណើរការបោះឆ្នោត តាមបញ្ជីដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ជ្រើសតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការជំនាញនានា របស់ ព្រឹទ្ធសភាដោយយកសម្លេងអនុម័តភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។ ក្រោយពីបានទទួលការគាំទ្រ ពីអង្គព្រឹទ្ធសភារួចហើយ មុននឹងចាប់ការងាររបស់ខ្លួនគណៈកម្មការ នីមួយៗត្រូវកោះប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មការ ដើម្បីបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ ជ្រើសតាំងប្រធាន អនុប្រធាន និងលេខាធិការគណៈកម្មការនីមួយៗ។ 

 ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ត្រូវធ្វើឡើង ៦ឆ្នាំម្តង នៅថ្ងៃអាទិត្យ សប្តាហ៍ទី៨ មុនដំណាច់ឆ្នាំទី៦នៃនីតិកាលព្រឹទ្ធសភា ។ ការបោះឆ្នោតនេះអនុវត្តទៅតាម ប្រព័ន្ធសមាមាត្រ និងបែងចែកអាសនៈតាមមណ្ឌលត្រូវធ្វើតាមរូបមន្តមធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត។ មណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំជា៨ភូមិភាគ ។ ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត និងអង្គបោះឆ្នោតគឺ តំណាងរាស្រ្ត និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ‑សង្កាត់ ក្នុងតំណែងនៃភូមិភាគនីមួយៗ។បេក្ខជន សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ៤០ឆ្នាំ។ 

 គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត មានសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវរៀបចំកិច្ចដំណើរការ នៃការបោះឆ្នោតហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិ និងសមត្ថកិច្ច ក្នុងការដោះស្រាយនូវរាល់វិវាទិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា។ ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាសេចក្តីសមេ្រចបិទផ្លូវតវ៉ា។ 


(ដកស្រង់ពីសៀវភៅវប្បធម៌សភា ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានគណៈកម្មការ)