បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា

នីតិកាលទី៣


ក្រោយធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ១៥ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នាសម័យប្រជុំលើកទី៥ ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៣

[ ទាញយក ]

នីតិកាលទី២


អនុម័តកាល​ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គរលើកទី១ នីតិកាលទី២


[ ទាញយក ]

នីតិកាលទី១


អនុម័តកាល​ ថ្ងៃទី០៩​​​​​ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គរលើកទី១ នីតិកាលទី១


[ ទាញយក ]